MENU

HG 1288

Guvernul României – Hotărâre nr. 1288/2012 din 18 decembrie 2012

 

 

Hotărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

 

În vigoare de la 28 decembrie 2012

 

Consolidarea din data de 04 mai 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28 decembrie 2012 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 539/2013; HG 112/2016; HG 380/2017;
Ultimul amendament în 24 iunie 2017.

Fişa actului
Grupează pe: categorii ani

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012, şi al art. 3 alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. –   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 12 august 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Directorul general al Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Vasile-Marcel Grigore
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu

 

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr.1.288.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ

Guvernul României – Regulament din 18 decembrie 2012

 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din 18.12.2012

 

În vigoare de la 28 decembrie 2012

 

Consolidarea din data de 04 mai 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28 decembrie 2012 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 539/2013; HG 112/2016; HG 380/2017;
Ultimul amendament în 24 iunie 2017.

Fişa actului
Grupează pe: categorii ani

CAPITOLUL I
Organizarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale instituţiilor subordonate

SECŢIUNEA 1
Organizarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a instituţiilor subordonate
Art. 1. –   01/03/2016 – Art. 1. – a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 2. –   24/06/2017 – Art. 2. – a fost modificat prin Hotărâre 380/2017 

În subordinea Agenţiei Naţionale funcţionează 42 de oficii de cadastru şi publicitate imobiliară, organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii teritoriale, şi Centrul Naţional de Cartografie, denumit în continuare Centrul Naţional, ca instituţii publice cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în imobile aflate în administrarea acestora, în condiţiile legii.

Art. 21. –   01/03/2016 – Art. 2^1 . – a fost introdus prin Hotărâre 112/2016

    24/06/2017 – Art. 2^1 . – a fost modificat prin Hotărâre 380/2017 

În subordinea Agenţiei Naţionale funcţionează Centrul de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale, a cărui activitate este finanţată din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale şi constă în activităţile prevăzute de art. 4 lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, precum şi în organizarea de conferinţe şi sesiuni de pregătire profesională pentru alte persoane.

Art. 22. –   01/03/2016 – Art. 2^2 . – a fost introdus prin Hotărâre 112/2016

    24/06/2017 – Art. 2^2 . – a fost modificat prin Hotărâre 380/2017 

Structura organizatorică, atribuţiile şi răspunderea Centrului de Pregătire Profesională se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Art. 3. –   (1) Numărul de posturi aprobat pentru Agenţie şi unităţile subordonate este de 2.880.

    02/08/2013 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 539/2013 

(2) Organigrama Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor subordonate se aprobă prin ordin al directorului general al Agenţiei.

    A se vedea şi Ordin 81/2014

(4) Repartizarea numărului de posturi între Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate se stabileşte prin ordin al directorului general.

    01/03/2016 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

(5) Atribuţiile şi structura compartimentelor funcţionale din organigrama Agenţiei Naţionale se stabilesc prin ordin al directorului general.

    01/03/2016 – alineatul a fost introdus prin Hotărâre 112/2016

    24/06/2017 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 380/2017 

Art. 4. –   (1) Finanţarea activităţii Agenţiei Naţionale este asigurată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Lege, iar modalitatea de utilizare a subvenţiilor şi veniturilor proprii este cea prevăzută la art. 9 alin. (2) şi (3) din Lege.

    01/03/2016 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

(2) Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale, constituite conform dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Lege, pot fi încasate şi prin intermediul instituţiilor subordonate, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Lege.

    01/03/2016 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

(3) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează în condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (17) din Lege.

    01/03/2016 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

(4) «abrogat» Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin ordin al directorului general al Agenţiei.

    01/03/2016 – alineatul a fost abrogat prin Hotărâre 112/2016

(5) Agenţia şi instituţiile subordonate au personal angajat cu contract individual de muncă, salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate
Art. 5. –   01/03/2016 – Art. 5. – a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

Agenţia Naţională exercită următoarele funcţii:

 1. a) de planificare strategică;
 2. b) de reglementare şi avizare;
 3. c) de monitorizare, coordonare şi control;
 4. d) de reprezentare;
 5. e) de administrare.

Art. 6. –   (1) În realizarea funcţiei de planificare strategică, Agenţia are următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate;
 2. b) elaborează strategia de pregătire şi formare profesională în domeniile sale de activitate.

(2) În realizarea funcţiei de reglementare şi avizare, Agenţia are următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional pentru domeniile sale de activitate;
 2. b) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniile sale de activitate şi conexe, cu respectarea reglementărilor legale.

(3) În realizarea funcţiei de monitorizare, coordonare şi control, Agenţia Naţională are următoarele atribuţii:

    01/03/2016 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

 1. a) monitorizează şi coordonează, prin direcţiile de specialitate, activitatea instituţiilor subordonate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor legale, asigurând aplicarea unitară a legislaţiei în vigoare;
 2. b) controlează activitatea instituţiilor subordonate, propunând măsuri de remediere, în cazul constatării unor deficienţe;
 3. c) controlează activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate, în conformitate cu reglementările din domeniile sale de activitate;
 4. d) controlează executarea lucrărilor de topografie, cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, potrivit competenţei.

(4) În realizarea funcţiei de reprezentare, Agenţia are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;
 2. b) reprezintă interesele statului în organizaţii profesionale interne şi internaţionale cu activitate similară sau incidentă domeniilor de activitate ale Agenţiei, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop.
 3. c) colaborează cu instituţii de specialitate ale altor autorităţi publice pentru realizarea infrastructurii naţionale de informaţii spaţiale şi a lucrărilor de specialitate de importanţă naţională.

    01/03/2016 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 112/2016

(5) În realizarea funcţiei de administrare, Agenţia are următoarele atribuţii:

 1. a) administrează, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului aflate în patrimoniul Agenţiei Naţionale;

    24/06/2017 – litera a fost modificată prin Hotărâre 380/2017 

 1. b) poate închiria sau primi în administrare bunuri imobile şi aparatură, în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii.

(6) «abrogat» În realizarea funcţiei de coordonare, Agenţia are următoarele atribuţii:

    01/03/2016 – alineatul a fost abrogat prin Hotărâre 112/2016

 1. a) coordonează activitatea instituţiilor subordonate pentru aplicarea unitară a legislaţiei în domeniile specifice de activitate;
 2. b) îndrumă activitatea organelor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi altor persoane fizice şi juridice interesate care au resurse financiare pentru realizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară;
 3. c) îndrumă metodologic şi procedural activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate.

Art. 7. –   În domeniile specifice de activitate, Agenţia exercită următoarele atribuţii:

 1. a) gestionează Programul naţional de cadastru şi carte funciară, denumit în continuare Program naţional, prin planificarea anuală a acţiunilor pentru realizarea activităţilor acestuia, în condiţiile legii;

    01/03/2016 – litera a fost modificată prin Hotărâre 112/2016 

 1. b) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, la nivelul întregii ţări, şi execută, la nivel naţional, prin Centrul Naţional de Cartografie, lucrări de modernizare a reţelei geodezice naţionale, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 a) şi f) din Lege;

    01/03/2016 – litera a fost modificată prin Hotărâre 112/2016 

 1. c) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie;
 2. d) organizează, administrează şi întreţine baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară;
 3. e) realizează, actualizează şi administrează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
 4. f) realizează şi întreţine registrul electronic al limitelor unităţilor administrativ-teritoriale;
 5. g) avizează şi recepţionează, prin instituţiile subordonate, lucrările de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetecţie, în condiţiile Regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general;

    01/03/2016 – litera a fost modificată prin Hotărâre 112/2016 

 1. h) avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
 2. i) avizează, în limita competenţelor din domeniile proprii de activitate, după caz, lucrările şi specificaţiile tehnice referitoare la sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor realizate de către alte instituţii ale administraţiei publice;
 3. j) autorizează persoanele fizice şi juridice să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României;
 4. k) asigură formarea profesională continuă şi pregătirea personalului prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale, instituţie fără personalitate juridică, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entităţi abilitate;
 5. l) asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumită în continuare INIS, conform art. 1 (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. m) reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE;
 7. n) realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunităţii Europene, îndeplineşte alte atribuţii care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. o) monitorizează implementarea şi utilizarea INIS şi face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizări Comisiei Europene şi publicului, conform art. 17 alin. (3) e) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. p) pune la dispoziţie situaţii statistice şi de sinteză privind terenurile şi construcţiile, conform evidenţelor din bazele de date gestionate, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 i) din Lege;

    01/03/2016 – litera a fost modificată prin Hotărâre 112/2016 

 1. q) furnizează gratuit sau cu plata tarifelor prevăzute de legislaţia în vigoare produsele cartografice şi serviciile specifice domeniului său de activitate;

    01/03/2016 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 112/2016

 1. r) furnizează lucrări de specialitate, prin Centrul Naţional de Cartografie, conform tarifelor prevăzute la art. 9 (17) din Lege, pe baza normelor de timp, ce se vor aproba prin ordin al directorului general, publicat în Monitorul Oficial al României;

    01/03/2016 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 112/2016

 1. s) avizează, prin Centrul Naţional de Cartografie, conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice, destinate uzului public.

    01/03/2016 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 112/2016

ş) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor de conducere din cadrul instituţiilor subordonate, în condiţiile legii.

    24/06/2017 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 380/2017

Art. 8. –   În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, instituţii de interes local, alte instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, universităţi, societăţi comerciale cu activitate incidentă, cu respectarea reglementărilor legale.

Art. 9. –   (1) Oficiile teritoriale furnizează serviciile publice specifice domeniilor de activitate ale Agenţiei la nivelul judeţelor.

(2) În subordinea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti funcţionează cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică. Modul de organizare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei.

Art. 91. –   01/03/2016 – Art. 9^1 . – a fost introdus prin Hotărâre 112/2016

Tot personalul angajat îndeplineşte atribuţiile specifice Agenţiei Naţionale şi oficiilor teritoriale, inclusiv pentru activităţile corespunzătoare Programului naţional, atribuţiile în acest sens fiind stabilite, prin fişa postului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
SECŢIUNEA a 3-a
Conducerea şi administrarea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate
Art. 10. –   (1) Conducerea Agenţiei se asigură de consiliul de administraţie şi de către directorul general.

(2) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, numiţi din sectorul public şi privat cu respectarea condiţiilor art. 3 alin. (9) din Lege.

    01/03/2016 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

(3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Agenţiei.

(4) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin decizie a prim-ministrului pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenţă profesională.

(5) Membrii consiliului de administraţie, precum şi secretarul acestuia sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agenţiei, cu excepţia celor considerate de interes public.

Art. 11. –   01/03/2016 – Art. 11. – a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

(1) Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi, ori de câte ori este convocat de către preşedinte, în şedinţe extraordinare.

(2) Şedinţele consiliului de administraţie sunt convocate cu cel puţin 3 zile înainte de data la care urmează să se desfăşoare, materialele de şedinţă urmând a fi comunicate în format electronic, odată cu convocatorul.

(3) În cazuri excepţionale, preşedintele consiliului de administraţie poate supune la vot completarea şi aprobarea ordinii de zi, cu puncte suplimentare.

(4) Materialele aferente documentelor de şedinţă, supuse aprobării sau informării consiliului de administraţie, sunt prezentate în şedinţă de către autorii acestora, pot fi modificate şi completate ca urmare a dezbaterilor din cadrul şedinţei, iar forma rezultată se supune la vot.

(5) Consiliul de administraţie este statutar întrunit cu condiţia prezenţei a 2/3 din numărul total al membrilor săi, iar hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă a membrilor prezenţi.

(6) În lipsa preşedintelui, şedinţa este prezidată de un alt membru al consiliului de administraţie, desemnat de către membrii prezenţi.

(7) La finalul fiecărei şedinţe se întocmeşte un proces-verbal care cuprinde numele membrilor prezenţi, precum şi ale celor care absentează, ordinea deliberărilor, dezbaterile, punctele de vedere, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal de şedinţă se redactează de către secretar şi se semnează de către membrii consiliului de administraţie şi de către secretar.

(8) În exercitarea atribuţiilor, consiliul de administraţie adoptă hotărâri care se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de şedinţă, şi se semnează, ulterior analizării, de către preşedinte şi membrii consiliului.

(9) Hotărârile se numerotează în ordine cronologică, pe an.

(10) Hotărârile consiliului de administraţie se transmit, prin grija secretarului, instituţiilor subordonate, precum şi direcţiilor şi serviciilor independente din cadrul Agenţiei Naţionale, în vederea punerii în aplicare.

(11) Documentele şedinţelor consiliului de administraţie sunt:

 1. a) ordinea de zi a şedinţelor consiliului de administraţie;
 2. b) convocatorul consiliului de administraţie;
 3. c) procesele-verbale şi hotărârile, care se înregistrează în registrul de procese-verbale şi cel de evidenţă a hotărârilor;
 4. d) registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie;
 5. e) anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.);
 6. f) registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie.

(12) Documentele fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie şi hotărârile adoptate sunt documente oficiale, se îndosariază şi se arhivează de către secretarul consiliului de administraţie.

(13) Registrul de procese-verbale şi registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie se arhivează şi în format digital de către secretar.

(14) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi.

(15) Membrii consiliului de administraţie răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului Agenţiei Naţionale, în funcţie de votul exprimat.

Art. 12. –   Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:

 1. a) hotărăşte colaborarea Agenţiei cu persoane fizice şi juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniilor sale de activitate;
 2. b) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;
 3. c) stabileşte, modifică şi actualizează tarifele pentru serviciile prestate în vederea aprobării lor prin ordin al directorului general;

    01/03/2016 – litera a fost modificată prin Hotărâre 112/2016 

 1. d) aprobă obiectivele de investiţii ce urmează a fi realizate de Agenţie sau de instituţiile subordonate;
 2. e) aprobă strategiile şi proiectele Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate.
 3. f) aprobă proiectul de buget din venituri proprii şi avizează proiectul de buget ce urmează a fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;

    01/03/2016 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 112/2016

 1. g) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;

    01/03/2016 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 112/2016

 1. h) analizează şi avizează raportul de activitate anual al Agenţiei Naţionale, prevăzut la art. 3 (14) şi (15) din Lege, raport ce se înaintează ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, spre aprobare, urmând a se publica ulterior pe site-ul Agenţiei Naţionale;

    01/03/2016 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 112/2016

 1. i) analizează şi avizează raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile din anul bugetar precedent, întocmit potrivit dispoziţiilor art. 3 (14) şi (15) din Lege, identificând modul în care activităţile şi rezultatele financiare ale Agenţiei Naţionale au respectat bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat, precum şi prevederile Programului naţional, raport financiar ce se înaintează ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, spre aprobare, urmând a se publica ulterior pe site-ul Agenţiei Naţionale;

    01/03/2016 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 112/2016

 1. j) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor.

    01/03/2016 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 112/2016

Art. 13. –   Revocarea unui membru al consiliului de administraţie se face prin decizie a prim-ministrului la propunerea consiliului de administraţie, a preşedintelui acestuia sau a entităţii pe care o reprezintă respectivul membru.

Art. 14. –   (1) Consiliul de administraţie îşi numeşte un secretar care nu este membru al acestuia.

(2) Secretarul consiliului de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) redactează şi transmite convocarea, ordinea de zi şi documentele de şedinţă membrilor consiliului de administraţie pentru şedinţe;
 2. b) invită reprezentanţii organizaţiilor sindicale desemnaţi să participe la şedinţele consiliului de administraţie în situaţiile prevăzute de Legea dialogului social 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare;
 3. c) «abrogat» redactează procesele-verbale de şedinţă şi hotărârile consiliului de administraţie;

    01/03/2016 – litera a fost abrogată prin Hotărâre 112/2016

 1. d) «abrogat» arhivează documentele de şedinţă, hotărârile şi completează registrul cu procesele-verbale de şedinţă;

    01/03/2016 – litera a fost abrogată prin Hotărâre 112/2016

 1. e) orice activitate dispusă de preşedinte privitoare la buna desfăşurare a lucrărilor consiliului de administraţie.

Art. 141. –   01/03/2016 – Art. 14^1 . – a fost introdus prin Hotărâre 112/2016

(1) Membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Agenţiei Naţionale, conform dispoziţiilor art. 3 alin. (12) teza I din Lege.

(2) Indemnizaţia de şedinţă se acordă doar în cazul prezenţei la şedinţă.

(3) Secretarul consiliului de administraţie primeşte o indemnizaţie de şedinţă aprobată de consiliul de administraţie, conform dispoziţiilor art. 3 alin. (12) teza a III-a din Lege.

Art. 15. –   (1) Directorul general asigură conducerea generală a activităţii curente a Agenţiei şi a instituţiilor subordonate şi aplică hotărârile consiliului de administraţie.

(2) Directorul general este ordonator secundar de credite.

(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ şi individual. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei Naţionale, directorii instituţiilor subordonate, precum şi registratorii-şefi, registratorii coordonatori şi registratorii de carte funciară, în condiţiile legii. În cazul registratorilor-şefi, al registratorilor coordonatori şi al registratorilor de carte funciară, eliberarea din funcţie se face în baza deciziei directorului oficiului teritorial, în calitate de angajator.

    24/06/2017 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 380/2017 

Art. 16. –   (1) Directorul general este numit şi revocat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

    01/03/2016 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

 1. a) aprobă, prin ordin cu caracter normativ, structura-cadru de organizare şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor subordonate;

    24/06/2017 – litera a fost modificată prin Hotărâre 380/2017 

a1) aprobă, prin ordin, statele de funcţii ale Agenţiei Naţionale şi ale instituţiilor subordonate;

    24/06/2017 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 380/2017

 1. b) aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor Agenţiei stabilite prin bugetul aprobat potrivit legii;
 2. c) aprobă bugetele instituţiilor subordonate;
 3. d) aprobă, conform dispoziţiilor art. 9 (17) din Lege, prin ordin cu caracter normativ, tarifele serviciilor din domeniile de activitate ale Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

    01/03/2016 – litera a fost modificată prin Hotărâre 112/2016 

 1. e) asigură organizarea patrimoniului şi integritatea bunurilor din patrimoniul Agenţiei Naţionale;

    24/06/2017 – litera a fost modificată prin Hotărâre 380/2017 

 1. f) iniţiază proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale Agenţiei, cu respectarea reglementărilor legale;
 2. g) organizează, coordonează şi controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agenţiei şi de instituţiile subordonate acesteia;
 3. h) organizează şi controlează aplicarea propriilor ordine şi instrucţiuni de către persoanele cărora le sunt adresate.

(11) În cadrul compartimentelor prevăzute în structura organizatorică a Agenţiei Naţionale, directorul general poate înfiinţa servicii, birouri ori, după caz, compartimente, în condiţiile legii.

    24/06/2017 – alineatul a fost introdus prin Hotărâre 380/2017

(2) Directorul general reprezintă instituţia în raporturile cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.

(3) Directorul general este preşedintele Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale, conform art. 1 alin. (4) Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În activitatea sa curentă directorul general poate fi sprijinit de către consilieri ai directorului general, conform anexei nr. I, capitolul II, litera A, secţiunea a 2-a, punctul 3, subpunctul 2 «Funcţii specifice Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară» la Legea- cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    24/06/2017 – alineatul a fost introdus prin Hotărâre 380/2017

Art. 17. –   01/03/2016 – Art. 17. – a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

(1) Directorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al directorului general, în urma ocupării prin concurs a postului, în condiţiile legii.

(2) Directorul general poate să desemneze o persoană din cadrul Agenţiei Naţionale sau instituţiilor subordonate, care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii, să exercite cu caracter temporar funcţia de director general adjunct, în condiţiile prevăzute de art. 25 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Atribuţiile şi responsabilităţile directorilor generali adjuncţi se stabilesc prin ordin al directorului general, precum şi prin fişa postului.

(4) În realizarea atribuţiilor sale, directorul general poate delega atribuţiile funcţiei de director general, prin ordin, directorilor generali adjuncţi.

(5) În cazul delegării atribuţiilor privind operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor, care sunt în competenţa directorului general, în calitate de ordonator secundar de credite, în actul de delegare sunt specificate limitele şi condiţiile delegării, respectiv atribuţiile persoanelor delegate şi termenul de valabilitate a împuternicirii.

Art. 18. –   (1) Instituţiile subordonate sunt conduse de directori, numiţi prin ordin al directorului general în urma ocupării prin concurs a postului, în condiţiile legii.

(2) Directorii instituţiilor subordonate sunt angajaţi ai instituţiilor pentru care au susţinut concursul pentru ocuparea funcţiei, sunt ordonatori terţiari de credite şi emit decizii în exercitarea atribuţiilor.

    01/03/2016 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

(3) Funcţia de director al instituţiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de registrator de carte funciară, specialist GIS/IT, consilier cadastru, economist şi consilier juridic. Directorul general poate să desemneze o persoană din cadrul instituţiilor subordonate, care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei, să exercite cu caracter temporar funcţia de director, în condiţiile prevăzute de art. 25 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    01/03/2016 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 112/2016 

(4) Registratorii de carte funciară sunt subordonaţi administrativ faţă de directorul oficiului teritorial, aceştia desfăşurând o activitate profesională independentă cu privire la soluţionarea prin încheiere a cererilor de înscriere în cartea funciară, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 19. –   (1) Numărul maxim de autoturisme şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Repartizarea mijloacelor de transport şi a combustibilului între Agenţie şi instituţiile subordonate se face prin ordin al directorului general al Agenţiei, cu încadrarea în plafonul maxim stabilit prin prezenta hotărâre.

(3) Pentru realizarea Programului naţional, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, se pot utiliza mijloace de transport aparţinând Agenţiei Naţionale şi instituţiilor sale subordonate, repartizarea fiind făcută prin ordin al directorului general.

    01/03/2016 – alineatul a fost introdus prin Hotărâre 112/2016

(4) Repartizarea cotei de combustibil suplimentar necesar realizării activităţilor din Programul naţional se face potrivit anexei nr. 2, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015.

    01/03/2016 – alineatul a fost introdus prin Hotărâre 112/2016

Art. 20. –   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament

01/03/2016 – ANEXA Nr. 1^1 ) a fost modificată prin Hotărâre 112/2016

 

*) Serviciul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la nivel de compartiment.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2
la regulament

01/03/2016 – ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin Hotărâre 112/2016

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI
privind dotarea cu mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, în vederea desfăşurării activităţilor specifice
Dotarea cu mijloace de transport a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (Agenţia) şi a instituţiilor sale subordonate, precum şi costurile aferente consumului lunar de carburanţi pentru acestea sunt următoarele:

 1. a) Agenţia şi instituţiile subordonate au în dotare un parc auto compus din 250 de autovehicule, un ponton, o barcă cu motor şi o şalupă;
 2. b) consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport menţionate la lit. a) aflate în dotarea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate:

 

Nr. crt. Unitatea Plafon maxim lunar**
(litri/autovehicul/ echipament/lună)
1. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 200
2. Instituţii subordonate* 200
3. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea – nave operative 300
4. Autovehiculele utilizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile subordonate în implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară
(1 autovehicul/instituţie subordonată)
500

 

* Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, Centrul Naţional de Cartografie

** Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.