Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
MENU

Ordin 39 / 2009

Ministerul Administraţiei şi Internelor – Ordin nr. 39/2009 din 06 aprilie 2009

 

Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

 

În vigoare de la 16 aprilie 2009

 

Consolidarea din data de 15 martie 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 16 aprilie 2009 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 81/2010; Ordin 176/2010; Ordin 85/2011;
Ultimul amendament în 10 mai 2011.

 

    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) şi alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1 din 24 martie 2009, prin care s-au aprobat propunerile de tarife pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate şi propunerile de taxă de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

 

    viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:

 

   Art. 1.   (1) Se aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile sale subordonate, prevăzute în anexa nr. 1. 
   (2) Persoanele fizice şi juridice care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin au obligaţia de plată a tarifelor, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora.
   (3) Serviciile care se referă la înscrieri în cartea funciară, prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 1, includ şi eliberarea gratuită a unui extras de carte funciară pentru informare, care prezintă modul în care a fost efectuată înscrierea.
   (4) La cerere, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate pot presta în regim de urgenţă serviciile prevăzute de prezentul ordin.
   (5) Plata tarifelor de urgenţă presupune furnizarea serviciilor solicitate într-un termen stabilit prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
   (6) Furnizarea serviciilor în regim de urgenţă presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, şi plata unui tarif suplimentar, al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5000 lei.
   (7) Soluţionarea cererilor de înscriere în cartea funciară în regim de urgenţă nu poate deroga de la principiul priorităţii înscrierilor în cartea funciară, în cazul existenţei unor cereri multiple cu privire la acelaşi imobil. În cazul în care respectarea principiului de mai sus nu permite soluţionarea cererii în regim de urgenţă, tariful de urgenţă va fi restituit solicitantului.
   (8) În situaţia în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în regim de urgenţă din cauza lipsei unor documente necesare soluţionării cererii, termenul de soluţionare se prelungeşte cu termenul acordat prin nota de completare a dosarului.
   Art. 2.   (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel. 
   (2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.
   (3) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate, în termenul legal, sau plata parţială a acestuia atrage respingerea cererii.
   (4) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii iniţiale, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererilor de recepţie şi înscriere în cartea funciară sau a respingerii cererilor de avizare şi recepţie tehnică. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează cu 60 lei. În situaţia în care la redepunerea cererii respinse se solicită furnizarea serviciului în regim de urgenţă, se va proceda în felul următor:
   a) dacă, în vederea soluţionării cererii respinse, s-a achitat tariful de urgenţă, nu se va mai achita un nou tarif de urgenţă;
   b) dacă, în vederea soluţionării cererii respinse, nu s-a achitat tariful de urgenţă, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput în vederea soluţionării cererii respinse.
   (5) Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat, după natura lui.
   (6) Împotriva modului de stabilire a tarifului se poate face cerere de reexaminare la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. Restituirea sumelor se efectuează de la bugetul de stat, conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
   Art. 3.   (1) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevăzute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1, în cazul primei înregistrări în cadastru şi cartea funciară a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizarea în regim de urgenţă a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgenţă în cuantum de 480 lei. 
   (2) Serviciile prevăzute la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 şi 2.3.2 din anexa nr. 1, în cazul intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobândite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se tarifează cu 60 lei.
   (21) Sunt scutite de plata tarifelor prevăzute la serviciile cu codurile 1.1.1 şi 1.1.2, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă, serviciile de avizare şi recepţie a planurilor de situaţie pentru realizarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru lucrările de interes public sau local, realizate la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale.
   (3) Sunt scutite de plata tarifelor prevăzute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1 serviciile de primă înregistrare în cadastru şi cartea funciară a imobilelor aflate în patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă. Serviciul prevăzut la nr. crt. 2.3 codul 2.3.1 din anexa nr. 1 se tarifează cu 60 lei, iar pentru furnizarea în regim de urgenţă a acestui serviciu nu se percepe tarif suplimentar. Serviciul prevăzut la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 se tarifează cu 10 lei în cazul recepţiei tehnice pentru exproprieri.
   (31) Sunt scutite de plata tarifului prevăzut la nr. crt. 2.4 codul 2.4.2 din anexa nr. 1 serviciile de notare/radiere solicitate atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
   (4) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară solicitate în regim normal sau de urgenţă de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, de unităţile sale subordonate şi de persoanele care au calitatea de angajat al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ori al unităţilor subordonate, în cazul în care acestea sunt titulari ai unui drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii.
   (5) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară cu privire la imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005, cu modificările ulterioare.
   (6) Sunt scutite de la plata tarifelor prevăzute de prezentul ordin serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară solicitate de instanţele de judecată, organele de cercetare şi de urmărire penală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu excepţia serviciilor prevăzute la nr. crt. 2.1 codurile 2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.3, la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 şi 2.3.2 din anexa nr. 1.
   (7) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară realizate în cadrul lucrărilor de cadastru general.
   (8) Sunt scutite de la plata tarifelor datele furnizate contractorilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ai unităţilor subordonate pentru lucrările realizate la solicitarea acestor instituţii.
   (9) Pentru instituţiile publice, în îndeplinirea atribuţiilor specifice, sunt scutite de la plata tarifelor următoarele produse şi servicii: serviciul prevăzut la nr. crt. 1.2 codul 1.2.13 din anexa nr. 1, mozaicul ortofotoplan cu rezoluţia de 0,1-0,4 m şi planurile tipărite la scara 1:5000 preluate de oficiile teritoriale din arhiva Direcţiei Fond Naţional Geodezic, ca urmare a reorganizării instituţiei.
   (10) Sunt scutite de plata tarifului prevăzut la nr. crt.1.1 codul 1.1.2 din anexa nr. 1 serviciile de recepţie a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă.
   (101) Sunt scutite de plată toate serviciile prestate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin oficiile teritoriale, solicitate în vederea efectuării exproprierii potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.
   (11) În vederea întocmirii planului parcelar, conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se furnizează gratuit următoarele date: lista titlurilor de proprietate din arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, planurile de amplasament şi delimitare a imobilelor recepţionate cu număr cadastral atribuit (format .dxf sau .cp), limitele tarlalei în format .dxf.
   Art. 4.   Se aprobă nivelul taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, prevăzută în anexa nr. 2. 
   Art. 5.   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
   Art. 6.   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. 
   Art. 7.   (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (2) «abrogat»

 

p. Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,
Cristian Făinişi,
secretar de stat

 

    Bucureşti, 6 aprilie 2009.
    Nr. 39.

 

ANEXA Nr. 1 

 

LISTA
cuprinzând tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile sale subordonate

 

Nr. crt. Grupe de servicii Codul serviciului Denumirea serviciului Unitatea de măsură Tariful (lei/unitate de măsură)
1. Avize, recepţii şi furnizare date
1.1. Avize şi recepţii 1.1.1. Aviz începere lucrări lucrare 100
1.1.2. Recepţie tehnică pentru lucrări de măsurători terestre/recepţie tehnică pentru aplicaţie software de transformare a coordonatelor9) ha/lucrare 200, dar nu mai mult de 1.500/200
1.1.3. Recepţie lucrări fotogrammetrice ha 10, dar nu mai mult de 2.000
1.1.4. Recepţia documentelor cartografice de uz public, care nu implică măsurători lucrare 300
1.2. Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie 1.2.1. Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă, cu anunţ prealabil cu 24 de ore oră 15
1.2.2. Servicii poziţionare GNSS în timp real – ROMPOS oră 0
1.2.3. Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice tipărite foaie de hartă 40
1.2.4. Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale – raster foaie de hartă 30
1.2.5. Hărţi şi planuri cadastrale şi topografice digitale – vectorial strat pe foaie de hartă 120
1.2.6. Coordonate planimetrice, altimetrice şi 3D punct 15
1.2.7. Copii certificate ale planurilor şi hărţilor foaie de plan/hartă 30
1.2.8. Plan parcelar în format digital ha 5
1.2.9. Plan parcelar analogic plan 20
1.2.10. Ortofotoplan rezoluţie 0,5-2 m km2 20
1.2.11. Ortofotoplan rezoluţie 0,1-0,4 m km2 100
1.2.12. Aerofotograme fotogramă 150
1.2.13. Mozaic ortofotoplan rezoluţie 0,5-10 m km2 10
1.2.14. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsă între 1-20 m km2 50
1.2.15. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mică de 20 m km2 15
2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară
2.1. Prima înregistrare a imobilelor/ unităţilor individuale (u.i.)1) 2.1.1. Recepţie şi înfiinţare carte funciară imobil/u.i. 120
2.1.2. Recepţie (nr. cadastral) imobil/u.i. 60
2.1.3. Înfiinţare carte funciară imobil/u.i. 60
2.2. Dezmembrare/ Comasare2) 2.2.1. Recepţie dezmembrare/comasare imobil rezultat/u.i. rezultată 60
2.2.2. Înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară imobil rezultat/u.i. rezultată 60
2.2.3. Dezmembrare pentru exproprieri imobil rezultat/u.i. rezultată 10
2.3. Intabulare sau înscriere provizorie 2.3.1. Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor juridice valoarea din act 0,5%3)
2.3.2. Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor fizice şi a cultelor religioase recunoscute în condiţiile legii valoarea din act 0,15%3)
2.3.3. Ipotecă/Privilegiu4) operaţiune 100/imobil + 0,1% din valoarea creanţei garantate
2.3.4. Imobile expropriate5) imobil 50
2.4. Notare 2.4.1. Fuziune/Divizare imobil 0,5%3)
2.4.2. Alte notări (inclusiv radierea) operaţiune6) 60
2.5. Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială şi repoziţionare imobil imobil 0
2.5.2. Rectificare limite imobil şi modificare suprafaţă imobil 120
2.5.3. Reconstituire carte funciară carte funciară 0
2.6. Actualizare informaţii tehnice 2.6.1. Înscriere construcţii imobil 60 + 0,05% din valoarea de impozitare a construcţiei
2.6.2. Extindere sau desfiinţare construcţii şi actualizare categorie de folosinţă, destinaţie sau alte informaţii tehnice imobil 60
2.7. Consultare/ Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă7) 15 minute 10
2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare imobil 20
2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare imobil 40
2.7.4. Certificat de sarcini certificat 100
2.7.5. Copii certificate din mapa de acte şi cărţi funciare filă 5
2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului8) proprietar/birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau sector al municipiului Bucureşti 100
2.7.7. Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan imobil 15
2.7.8. Eliberare duplicat exemplar 10
2.7.9. Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură certificat 100

 

   1) Tarifele includ furnizarea la cerere a:
    coordonatelor punctelor de detaliu şi a coordonatelor punctelor din reţelele de ridicare din documentaţiile cadastrale existente în arhivă şi din reţelele de îndesire;
    coordonatelor punctelor din reţeaua geodezică de stat în plan de proiecţie Stereografic 1970;
    planului cadastral actualizat (format A4);
    hărţilor şi planurilor cadastrale şi topografice, indiferent de scară şi ediţie (format A4);
    datelor de publicitate imobiliară necesare realizării lucrării (consultare carte funciară şi copii de pe planul topografic de carte funciară).
   2) Inclusiv operaţiunile de apartamentare, respectiv înscriere condominiu.
   3) Din valoarea din act, dar nu mai puţin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin expertiză de camerele notarilor publici sau nu este disponibilă, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. La serviciile de la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 şi 2.3.2, după caz, se va încadra şi înfiinţarea cărţii funciare a imobilelor/unităţilor individuale, dobândite în baza actelor juridice încheiate după data intrării în vigoare a prezentului ordin, iar pentru recepţia documentaţiilor cadastrale se va percepe tariful prevăzut la serviciul de la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2.
    La constituirea sau transmiterea dezmembrămintelor dreptului de proprietate, tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăţi, tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situaţii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.
   4) Include şi notarea interdicţiilor. Intabularea ipotecii în baza actelor adiţionale la contractul de ipotecă, precum şi a privilegiului imobiliar în favoarea asociaţiilor de proprietari se încadrează la acest serviciu. Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală sau privilegiul pentru rest de plată. Nu se percepe tarif pentru înscrierea privilegiului finanţatorului constituit prin contractul de ipotecă.
   5) Recepţia documentaţiei cadastrale pentru întregul imobil din care se dezmembrează suprafaţa supusă exproprierii, recepţia propunerii de dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate asupra întregului imobil, înfiinţare carte funciară pentru imobilele rezultate din dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate al statului dobândit prin expropriere şi a dreptului de administrare.
   6) Notarea sau radierea unei înscrieri efectuată într-o carte funciară, în baza unei singure încheieri, reprezintă o operaţiune. Radierea ipotecii include şi radierea interdicţiilor.
   7) Serviciul se aplică şi datelor de cadastru, geodezie şi cartografie prevăzute la nr. crt. 1.2.
   8) Serviciul include eliberarea unui certificat cu privire la identificarea numărului cadastral/topografic şi a numărului de carte funciară ale imobilelor după numele/denumirea proprietarului şi a altor date de identificare, la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale să solicite aceste informaţii. Cererile prin care se solicită serviciul se depun la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
   9) Transformarea de coordonate se referă la conversia acestora între sistemele ETRS89 şi S42 (elipsoid Krasowski 1940, plan de proiecţie Stereografic 1970) în ambele sensuri, precum şi la conversia între ETRS89 şi sistemul de proiecţie Stereografică 1930 (pentru zona municipiului Bucureşti), având ataşat elipsoidul Hayford 1910. Vor fi recepţionate aplicaţiile bazate pe codul sursă al ultimei versiuni a softului TransDatRo.

 

ANEXA Nr. 2 
Taxa de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

 

Nr. crt. Denumirea Unitatea de măsură Taxa (lei/unitate de măsură)
1. Autorizare
1.1. Autorizarea persoanelor fizice/Recunoaşterea autorizării şi emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane fizice străine persoană 400
1.2. Autorizarea persoanelor juridice/Recunoaşterea autorizării şi emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane juridice străine persoană 2.000