MENU

Protecția datelor cu caracter personal

INFORMARE

cu privire la  aplicarea, la nivelul OFICIULUI DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ARAD, a prevederilor Regulamentului (UE)       nr. 679/2016 privind  protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor  cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

Începând cu data de 25 mai 2018,  intră în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul UE 679/2016  privind  protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor  cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation).

Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ uniform și unitar pe teritoriul UE care să nu necesite măsuri naționale de implementare.

Regulamentul UE 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin.(1) din acesta, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Modificări ale documentului:

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic, ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul  www.ocpiarad.ro și vă vom anunța.

 

Modul de utilizare al acestei informări:

În această informare, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul  www.ocpiarad.ro.

Cine suntem:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD (O.C.P.I. ARAD) este  instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu sediul în Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, nr. 13, cod fiscal 9700563 telefon: 0257- 256144, fax: 0257-281814,    e-mail: [email protected].

Opinia dumneavoastră este importantă pentru noi. Dacă aveți întrebări cu privire la Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un    e-mail la adresa  [email protected]. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct la tel: 0257/256144 sau prin poștă/curier la adresa Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, nr. 13, punând în corespondența dumneavoastra ”În atenția responsabilului cu protecția datelor”

 

Principiile O.C.P.I. ARAD cu privire la protecția datelor cu caracter personal:

O.C.P.I. ARAD și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și comformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

În acest context O.C.P.I. ARAD depune toate eforturile pentru a se alinia prevederilor Regulamentului, motiv pentru care oferă această informare tuturor celor implicați.

În această măsură, O.C.P.I. ARAD întreprinde demersurile necesare pentru reducerea numărului de prelucrări asupra datelor cu caracter personal și numai în măsura în care acestea sunt absolute necesare pentru activitățile pe care le desfășoară.

 

ELEMENTE DE BAZĂ

Prelucrarea datelor. Temeiul prelucrării este constituit de prevederile legale aplicabile (art.6 alin.1 lit.c)

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în scop legal, fără ca datele să fie folosite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta informare, prin îndeplinirea de către OCPI ARAD  a atribuţiilor conferite de:

– prevederile Codului Civil;

– prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, din 11.11.2016;

-prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

– prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  

DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTAM

Conform Regulamentului, datele cu caracter personal înseamnă ”orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on line sau unul sau mai multe elemente specific, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, cultural sau sociale (art.4 din Regulament).

În acest sens, OCPI ARAD poate colecta următoarele date:

 • nume, prenume, numele anterior;
 • codul numeric personal;
 • seria şi numărul actului de identitate;
 • date din conținutul actelor de identitate, al pașaportului (cetățenie, data, locul și tara nașterii, semnătura)
 • adresa/domiciliu
 • numărul de telefon fix/mobil;
 • adresa de e-mail;
 • date privind cazierul judiciar;
 • informații rezultate în urma înregistrării video din zonele de acces și spațiile destinate publicului;

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi colectate şi utilizate doar în scopul şi în legătură cu:

 • efectuarea la cerere a înregistrării drepturilor, actelor, sau faptelor juridice cu privire la imobile, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 • utilizarea serviciilor ROMPOS;
 • autorizarea persoanelor sau recunoaşterii autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European;
 • soluţionarea cererilor de identificare a bunurilor imobile, formulate de instituţii publice în exercitarea atribuţiilor specifice;
 • schimbul de informaţii cu diverse autorităţi/instituţii publice în baza protocoalelor de schimb de informaţii și a reglementărilor legale;
 • înscrierea în audiență;
 • răspunsuri la petiții/reclamații;
 • răspunsuri la cererile formulate în temeiul Legii nr.544/2001
 • paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

Stocarea datelor cu caracter personal se efectuează pe suport electronic sau pe suport hârtie

 1. stocarea electronică: arhiva electronică a informațiilor care conțin date cu caracter personal este accesată exclusiv de către angajații OCPI ARAD în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice de serviciu, așa cum sunt prevăzute de lege.
 2. stocarea pe suport hârtie: documentele care conțin date cu caracter personal sunt stocate prin arhivare, cu respectarea condițiilor și termenelor de păstrare ale Legii arhivelor naționale.

 

Păstrarea în siguranță a datelor cu caracter personal

Echipa IT din cadrul OCPI ARAD şi ANCPI analizează și îmbunătățește în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidental, dezvăluire sau distrugere.

 

Aplicatia integratǎ de cadastru şi carte funciarǎ (eTerra3) este implementatǎ la nivel naţional de cǎtre ANCPI. Programul asigurǎ securitatea informaţiilor existente, comunicarea cu serverele dedicate fiind securizatǎ.

Accesul utilizatorilor la datele prelucrate este fǎcut în funcţie de drepturile de acces. Aplicaţia oferǎ un mod centralizat de gestiune a politicilor de securitate (autentificare, autorizare, criptare, decriptare) aplicate pe portofoliul de fluxuri electronice instalat.

Dacă sunteți vizitator al website-ului: www.ocpiarad.ro, OCPI ARAD va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în cadrul secțiunii E-petiție, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

Site-ul  www.ocpiarad.ro colectează în mod automat anumite informații, pe care le stochează în rapoartele sale de trafic. Informațiile despre care vorbim pot include IP-ul dispozitivului de pe care ne vizitezi, regiunea sau localizarea generală de unde accesezi site-ul, precum și tipul de browser, sistem de operare ori de dispozitiv de pe care ne accesezi. În plus, colectează și un istoric al paginilor pe care le accesezi.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru prelucrare automatizată, marketing direct și nici pentru realizarea de profiluri.

Utilizăm această informație în temeiul interesului nostru legitim de a observa în ce masură paginile site-ului corespund nevoilor de afișare ale dispozitivului tău particular, pentru a diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele noastre atunci când livrează pagini catre anumite tipuri de dispozitive, pentru a analiza tendințe, a observa modul în care utilizatorii pot naviga mai bine în paginile noastre.

În vederea protejării datelor dvs personale, beneficiem si utilizăm mijloace logistice adecvate, criptate pentru stocarea datelor în condiții de securitate.

Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Pentru atingerea scopurilor indicate mai sus, este posibil ca OCPI ARAD să comunice datele dumneavoastră personale următoarelor categorii de destinatari:

– autorităţile/instituţii publice centrale şi locale (de exemplu ANAF, Parchet, Poliție, etc.)

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al  Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE, pe lângă dreptul la informare, Dvs. aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor (dreptul de acces, art. 15 GDPR), în condițiile și din motivele prevăzute în Regulament;
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau de completare a celor incomplete (dreptul de rectificare art.16 GDPR) , în condițiile și din motivele prevăzute în Regulament;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cucaracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, art.17 GDPR) , în condițiile și din motivele prevăzute în Regulament;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor,(dreptul la restricționare a procesării) în cazurile prevăzute de Regulament (art.18 GDPR);
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art.20 GDPR), în condițiile și din motivele prevăzute în Regulament;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, art. 21 GDPR) , în condițiile și din motivele prevăzute în Regulament;
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul persoanei vizate. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, art.7 GDPR în condițiile prevăzute de Regulament;
 • Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art.77 GDPR).

 

Dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa [email protected] .

 

Informații suplimentare găsiți pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

Director OCPI Arad,

Tatiana Clepe

Responsabil protecție date cu caracter personal,

Nemczov Gabriela Monica