Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
MENU

Conținut documentații cadastrale

Persoanele fizice autorizate sunt obligate să înregistreze on-line cererile şi documentaţia în format digital aferentă, conform prevederilor Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014.

 

 1. Documentaţia cadastrală de primă înscriere, în format analogic, conţine:
 • Borderou;
 • Dovada achitării tarifului, dacă este cazul;
 • Cererea de recepţie şi înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate ale proprietarilor şi ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare, dacă este cazul;
 • Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
 • Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate,
 • Calculul analitic al suprafeţelor;
 • Memoriul tehnic;
 • Planul de amplasament şi delimitare;
 • Certificatul de căsătorie în copie legalizată când este cazul.

 

 1. Documentaţia pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată, în format analogic, cuprinde: 
 • Borderou;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepţie şi înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare, după caz;
 • Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • Calculul analitic al suprafeţei;
 • Memoriul tehnic;
 • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului care este afectat de dezmembrământ, după caz;
 • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren/construcţie afectată de dezmembrământ, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembrământului, şi/sau releveele construcţiilor afectate de dezmembrăminte;
 • Documentaţia în format digital, unde la rubrica “Observaţii” se va face menţiune cu privire la existenta unei suprafeţe afectate de dezmembrământ.

 

 1. Documentaţia cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară, în formar analogic, conţine: 
  • borderou;
  • dovada achitării tarifului;
  • cererea de recepţie şi înscriere;
  • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
  • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
  • copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;
  • copia extrasului de carte funciară pentru informare;
  • certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
  • certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit conform anexei 1.52 la prezentul regulament;
  • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
  • calculul analitic al suprafeţei;
  • memoriul tehnic;
  • copia planului de amplasament şi delimitare a terenului înscris în cartea funciară pe care se edifică construcţia definitivă sau se extinde o construcţie veche;
  • planul de amplasament şi delimitare cu reprezentarea terenului şi a construcţiei;

 

 1. Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului, în format analogic, conţine: 
 • borderou;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţiile pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copiile extraselor de carte funciară pentru informare;
 • declaraţia autentică de voinţă între părţi sau hotărârea judecătorească definitivă;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • copiile planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor;
 • planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică;

 

 1. Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară, conţine: 
 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 • hotărârea judecătorească definitivă, declaraţia autentică a proprietarului, procesul verbal de vecinătate, după caz;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită modificarea de suprafaţă;
 • planul de amplasament şi delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafaţă se modifică;
 • Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinţă/destinaţia terenului, pentru o parte din imobil, se realizează în baza unei documentaţii de actualizare informaţii tehnice.

 

 1. Documentaţia cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/destinaţiei, în format digital, conţine: 
 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 • actul administrativ specific (ex.: adeverinţa emisă de primărie, autorizaţia de construire), emis în condiţiile legii;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate, i) calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;
 • planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren cu categoria/destinaţia actuală;

 

 1. Documentaţia de repoziţionare la cerere, în format analogic, conţine: 
 • borderoul;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic care va conţine şi date cu privire la necesitatea repoziţionării;
 • copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionat anterior;
 • planul de amplasament şi delimitare a imobilului;

 

 1. Documentaţia cadastrală de actualizare a altor informaţii tehnice cu privire la imobil, în format analogic, conţine: 
 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 • originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;
 • planul de amplasament şi delimitare;
 • planul de încadrare în zonă;

 

 1. Documentaţia cadastrală de primă înregistrare unitate individual, în format digital, va conţine: 
 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • certificat fiscal;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 • memoriul tehnic;
 • releveul unităţii individuale;

 

 1. Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării la cerere, în format analogic, conţine: 
 • borderoul;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate, h) calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • planul de amplasament si delimitare;

 

 1. Documentaţia cadastrală de dezlipire/alipire, în format analogic, conţine: 
 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare;
 • certificatul de urbanism, în cazurile prevăzute de lege;
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea.
 • planul de amplasament şi delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
 • planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire/planul de amplasament şi delimitare a imobilului rezultat din alipire;

 

 1. Documentaţia cadastrală de apartamentare, în format analogic, conţine: 
 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciară pentru teren cu construcţie;
 • copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
 • memoriul tehnic;
 • fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
 • releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
 • releveul fiecărei unităţi individuale din propunerea de apartamentare;
 • planul de amplasament şi delimitare;

 

 1. Documentaţia cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI, în format analogic, conţine: 
 • borderoul;
 • dovada achitării tarifului;
 • cererea de recepţie;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului/extraselor de carte funciară al/ale ui;
 • copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
 • memoriul tehnic;
 • fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
 • releveele cu propunerea de apartamentare a ui- urilor iniţiale;
 • planul de amplasament şi delimitare;
 • releveele pentru fiecare ui rezultat din subapartamentare/alipire ui;

 

 1. Documentaţia cadastrală de reapartamentare a UI, în format digital, conţine: 
 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de receptie;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare al condominiului;
 • Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
 • Memoriul tehnic;
 • Fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
 • Releveele pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare;
 • Planul de amplasament şi delimitare;

 

 1. Documentaţia cadastrală întocmită pentru recepţia planului parcelar şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în format analogic, conţine următoarele documente: 
 • borderoul;
 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice şi ale mandatarilor acestora sau certificat constatator, în cazul persoanelor juridice, după caz sau listă eliberată de primărie cu proprietarii imobilelor care au putut fi identificaţi şi cu datele lor de identitate;
 • copia extrasului de carte funciară sau copia cărţii funciare, dacă este cazul;
 • originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; copii conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate, copii legalizate sau originalele proceselor verbale de punere în posesie, copii ale altor acte de proprietate dacă este cazul, certificate în condiţiile 66 din regulament.
 • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate,
 • calculul analitic al suprafeţelor;
 • memoriul tehnic;
 • tabelul parcelar;
 • planul parcelar;