MENU

Precizări întocmire documentații cadastrale

09 iun.
2015

În atenția persoanelor autorizate

La întocmirea documentațiilor cadastrale potrivit Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, apobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, veți avea în vedere:

1. Pentru imobilele situate în extravilan, în cazul primei înscrieri, atunci când se utilizează ”planul de încadrare în tarla”, acesta va fi întocmit raportat la prevederile art. 86 alin. (2), (3), (4) din Regulament. De asemenea el va fi redactat la o scară și la un format prin care acesta să fie lizibil.

2. Pentru imobilele care fac obiectul documentațiilor cadastrale, veți menționa dacă imobilul este împrejmuit sau nu și dacă da veți descrie felul împrejmuirii în câmpul mențiuni, după cum urmează:

 • teren ”parțial împrejmuit” – cu gard de beton între punctele 1, ..3, gard metalic între punctele 3, …7, între punctele 7, ….15 neîmprejmuit. Reprezentarea grafică va fi corelată cu descrierea limitei (modul împrejmuirii) prin semnele convenționale aferente.

3. Anexa 1.35 la Regulament – planul de amplasament și delimitare va respecta formatul standard din Regulament, respectiv:

 • caroiaj, nordul geografic;
 • categorii de folosință, menționarea lor se va realiza potrivit criteriilor de
  clasificare și identificare a categoriilor de folosință a terenurilor și a construcțiilor, specificate în Regulament/Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general;
 • vecinătăți, cu mențiunea – ”în situația în care există numere cadastrale pentru imobile vecine, în locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar în lipsa numărului cadastral, numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat” (nu se admit variante proprietar neidentificat, proprietari particulari).
 • date textuale complete, în situația în care imobilul este ”teren” fără construcții,
  planul de amplasament și delimitare va conține inclusiv câmpurile aferente punctului B – Date referitoare la construcții. (acestea nu se vor completa).

4. Memoriu tehnic potrivit anexei 1.33 la Regulament. Acesta va conține date explicite, specifice lucrării de specialitate. Pentru imobilele care fac obiectul unor actualizări informații tehnice, în memoriu se va menționa ce se dorește a se actualiza și în baza căror acte.

5. La notarea construcțiilor în baza certificatului de atestare eliberat de autoritatea
emitentă a autorizației de construire, acesta nu va fi înlocuit de ”adeverință”. Certificatul de atestare a edificării/extinderii construcției să fie întocmit conform anexei 1.52 la Regulament. Menționăm că O.C.P.I. Hunedoara a informat/transmis anexa tuturor unităților administrativ-teritoriale aferente județului Hunedoara.

6. La schimbarea destinației imobilului din extravilan în intravilan, adeverința emisă
va purta mențiunea ”conform PUG, PUZ aprobat prin HCL nr. …./………”.

7. La schimbarea categoriei de folosință (fânețe, pășune) a terenurilor situate în
extravilan, adeverința va purta mențiunea ”înainte de 1 ianuarie 2007”, conform Ordonanței de Urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991.

8. Anexele la Regulament vor fi completate în mod corect, cu toate informațiile
solicitate, inclusiv prin bifarea căsuțelor corespunzătoare. (proprietar – semnătură, persoană autorizată – semnătură și ștampilă, data întocmirii, etc).

Anexa 1.31 la Regulament – cerere de recepție și înscriere – pentru documentațiile de actualizare informații cadastrale se va bifa obiectul recepției – înscriere/radiere construcții, modificarea limitei de proprietate, repoziționare, modificarea suprafeței imobilului, etc.

Anexa 1.32 la Regulament – Declarație – se vor bifa căsuțele, raportat la obiectul recepției, respectiv:

 • am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale – în toate situațiile,
 • am fost informat și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de ….. mp, comunicată de persoana autorizată – în toate situațiile,
 • am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru – teren extravilan,
 • am adus la cunoștință tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la O.C.P.I. – după caz, raportat la situația concretă,
 • imobilul nu se află în litigii/se află în litigiu – cu imobilul ID ……, nr. dosar ….., instanță ….., obiect ….. – în toate situațiile.

Nerespectarea prevederilor menționate în legile/ordinele/regulamentele în vigoare, atrage răspunderea disciplinară a persoanelor autorizate.